Akcje

STATUT STOWARZYSZENIA

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS”
I. Część Ogólna
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” i jest zwane
w dalszej części Stowarzyszeniem.

§ 2.
Stowarzyszenie może prowadzić swą działalność używając skrótu: SCKiS „HALS”.

§ 3.
Terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska.

§ 4.
Siedzibą Stołecznego Centrum Kultury i Sportu „HALS” jest Warszawa.

§ 5.
1. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o twórczą, społeczną pracę jego
Członków i skierowana jest do ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem dzieci
i młodzieży uczącej się w tym niepełnosprawnych członków tych środowisk.
2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
kultury i sportu oraz odpłatną w zakresie sportu.

§ 6.
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych
o podobnych celach statutowych.

II. Cele stowarzyszenia
§ 7.
Celami działalności Stowarzyszenia jest:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez realizację zadań publicznych,
2. Prowadzenie wszelkich form działalności w dziedzinie kultury i sztuki,
3. Prowadzenie działalności oświatowej i edukacyjnej,
4. Ochrona dóbr kultury i tradycji,
5. Podtrzymywanie tradycji narodowej; pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej,
6. Promocja problematyki zdrowotnej,
7. Pomoc osobom niepełnosprawnym w zakresie dostępu do kultury, edukacji i sportu,
8. Działalność charytatywna w szczególności w zakresie udzielania pomocy rzeczowej dla
dzieci i młodzieży uczącej się,
9. Wspomaganie inicjatyw ogólnospołecznych i środowiskowych, zmierzających do
integracji społeczności lokalnych na terenie kraju,
10. Propagowanie krajoznawstwa oraz wszelkich form wypoczynku głównie dla dzieci
i młodzieży uczącej się,
11. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego w szczególności poprzez prowadzenie działań
popularyzujących postawy proekologiczne wśród społeczeństwa,
12. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy
organizacjami społecznymi i społecznościami lokalnymi z różnych krajów oraz
wydawanie publikacji związanych z tematyka europejską,
13. Wydawanie prasy lokalnej środowisk warszawskich i mazowieckich,
14. Promocja idei wolontariatu,
15. Wspieranie inicjatyw popularyzujących sztukę w szczególności sztuki tworzonej przez
uczniów, studentów i absolwentów szkół wyższych w szczególności w zakresie
organizacji koncertów, przeglądów artystycznych, wystaw, plenerów, warsztatów,
festiwali itp.,
16. Wspieranie finansowe placówek szkolnych i przedszkolnych w realizacji zadań
i projektów,
17. Wspieranie finansowe niekomercyjnych klubów sportowych i innych stowarzyszeń
prowadzących działalność sportową lub kulturalną.

§ 8.
Cele wymienione w § 7 powyżej są realizowane na rzecz członków stowarzyszenia, jak też
na rzecz ogółu społeczności.

§ 9.
Cele Stowarzyszenia określone w § 7 realizowane są przez:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży
w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz pomoc organizacyjną
i materialną rodziców i sympatyków sekcji.
2. Prowadzenie sekcji sportowej na zasadach określonych w ustawie z 25 czerwca 2010
r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857),
3. Organizowanie i finansowanie szkoleń dzieci i młodzieży,
4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju
oraz poza granicami kraju,
5. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego
rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
6. Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego i zajęć
sportowych,
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo
w realizacji zadań sportowych,
8. Organizację festiwali, koncertów, festynów w tym imprez masowych oraz konferencji,
organizowanie i finansowanie imprez turystycznych a w szczególności organizowanie
i finansowanie obozów szkoleniowych, wypoczynkowych oraz wycieczek dla dzieci
i młodzieży uczącej się,
9. Organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży,
10. Pomoc finansowa i rzeczowa dla osób, a w szczególności dzieci i młodzieży, będącej w
trudnej sytuacji życiowej,
11. Wspieranie programów, powoływanie i finansowanie placówek dla dzieci i młodzieży,
12. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych oraz innych tego rodzaju imprez, jak
również szkoleń sportowych czy treningów, prowadzenie sekcji,
13. Prezentację spektakli teatralnych oraz projekcji filmowych,
14. Wydawanie książek, czasopism i innych materiałów,
15. Organizowanie warsztatów, konkursów, wystaw, biennali itp.
16. Wykonywanie zadań zleconych Stowarzyszeniu, na podstawie umów zawartych
z organami samorządu terytorialnego i państwowymi w zakresie jego działania,
17. Wykonywanie zadań zleconych lub powierzonych przez fundacje i stowarzyszenia
o charakterze non-profit,
18. Wspieranie klubów sportowych zwłaszcza na obszarze Mazowsza w szkoleniu
i doskonaleniu zawodników, instruktorów, trenerów i sędziów,
19. Przyznawanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych w dziedzinie sportu lub
kultury.

III. Członkowie
§ 10.
W Stowarzyszeniu działają następujący Członkowie:
1. Członkowie Zwyczajni,
2. Członkowie Sekcji,
3. Sympatycy,
4. Członkowie Honorowi.

§ 11.
Członkiem Zwyczajnym może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który ma
ukończone 18 lat i złoży pisemną deklarację członkowską oraz przedstawi pozytywną opinię
2 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia. Nie dotyczy to obecnych już członków
Stowarzyszenia, którzy zostali członkami Stowarzyszenia przed zmianą statutu.
§ 12.

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z chwilą wydania decyzji przez Zarząd
Stowarzyszenia.

§ 13.
Członek Zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. Brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
3. Korzystać ze wszystkich form pomocy Stowarzyszenia,
4. Występować z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia i otrzymywać
odpowiedzi,
5. Być na bieżąco informowanym o wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
6. Uczestniczyć we wszystkich imprezach Stowarzyszenia,
7. Osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania we władzach Stowarzyszenia sprawy
dotyczącej jego osoby.

§ 14.
Członek Zwyczajny jest obowiązany:
1. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia,
2. Regularnie płacić składki członkowskie,
3. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
4. Aktywnie i społecznie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.

§ 15.
Ustanie członkostwa Członka Zwyczajnego następuje poprzez:
1. Wystąpienie ze Stowarzyszenia, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego na ręce
Zarządu,
2. Niewykonanie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w § 14 Statutu,
3. W wyniku wykluczenia ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu na wniosek Komisji
Rewizyjnej, ze względu na złamanie postanowień Statutu.

§ 16.
Członek Honorowy.
1. Zarząd może przyznać dowolnej osobie fizycznej, która ukończyła 18 rok życia tytuł
Członka Honorowego za wybitny wkład w działalność na rzecz Stowarzyszenia.
2. Prawa i obowiązki Członka Honorowego są takie same jak Prawa Członka Zwyczajnego
3. Członek Honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich.

§ 17.
Sympatyk.
1. Sympatykiem Stowarzyszenia może zostać rodzic dziecka uczestniczącego
w zajęciach prowadzonych przez organy Stowarzyszenia lub każda osoba fizyczna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia.
2. Sympatykiem zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia Sympatycy ustalają z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Sympatyk nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego na Walnym
Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, może jednak brać w nim udział z głosem
doradczym. Pozostałe prawa i obowiązki Sympatyka Stowarzyszenia są takie same jak
prawa Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia.

§ 18.
Członek Sekcji.
1. Członkiem Sekcji może zostać:
– każdy zawodnik Sekcji prowadzonej przez Stowarzyszenie po uzyskaniu licencji
zawodniczej jeśli ma ukończone 16 lat,
– rodzic dziecka, które nie ukończyło 16 lat, a dziecko uzyskało licencję zawodniczą,
2. Członkowie Sekcji nie posiadają czynnego prawa wyborczego na Walnym
Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia, mogą jednak brać w nim udział z głosem
doradczym. Pozostałe prawa i obowiązki Członka Sekcji są takie same jak prawa
Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia, z tym że ograniczają się wyłącznie do spraw
związanych z prowadzeniem przez Stowarzyszenie danej Sekcji,
3. Członkowie Sekcji, którzy nie ukończyli 18 roku życia dodatkowo nie mają też
biernego prawa wyborczego.
IV. Władze Stowarzyszenia

§ 19.
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2. Komisja Rewizyjna,
3. Zarząd.

§ 20.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia
i do jego kompetencji należy:
1. Uchwalenie założeń programowych,
2. Ocena działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia,
3. Wybór i odwołanie członków Zarządu,
4. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
5. Zmiany w Statucie,
6. Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
7. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa właściwości władz
stowarzyszenia.

§ 21.
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz na pięć lat.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
25 % Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.
3. Datę i miejsce Walnego Zgromadzenia określa Zarząd Stowarzyszenia,
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami do których zostało
powołane i przysługują mu uprawnienia przewidziane dla Walnego Zgromadzenia.
5. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków
uprawnionych do głosowania w pierwszym jego terminie, a w drugim terminie, który
może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia może ono obradować bez
względu na liczbę uczestników.

§ 22.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów.
2. Zmiany Statutu mogą być uchwalane tylko wtedy, gdy w Walnym Zgromadzeniu
uczestniczy co najmniej 2/3 Członków Stowarzyszenia zaś za zmianami głosowało co
najmniej 3/4 obecnych Członków Stowarzyszenia.
3. Każdy Członek Stowarzyszenia ma jeden głos.

§ 23.
Komisja Rewizyjna jest wybierana spośród wszystkich Członków Stowarzyszenia.

§ 24.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie zgodności działalności Zarządu i Sekcji ze Statutem,
2. Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków wnioski
w przedmiocie udzielania absolutorium poszczególnym osobom z Zarządu
Stowarzyszenia,
3. Komisja Rewizyjna pełni rolę Sądu Koleżeńskiego i Dyscyplinarnego,
4. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Zarządu,
5. Zgłaszanie Zarządowi uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia,
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią obowiązki społecznie,
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia.

§ 25.
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech Członków Stowarzyszenia wybieranych na
Walnym Zgromadzeniu Członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest pięcioletnia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 26.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenie
i odpowiada za swą pracę przed Komisją Rewizyjną i Walnym Zgromadzeniem.
2. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych
jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. Zarząd za czynności wynikające w związku z pełnieniem funkcji nie pobiera
wynagrodzenia.

§ 27.
1. Zarząd składa się z trzech członków:
– Dyrektora Zarządu, Dyrektora Marketingu i Dyrektora Administracyjnego
wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
2. Kadencja Zarządu jest pięcioletnia.

§ 28.
Do zakresu Działania Zarządu należy:
1. Wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia i składanie mu sprawozdań ze swojej
działalności,
2. Uchwalenie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia zgodnie z programem
działalności uchwalonym przez Walne Zgromadzenie,
3. Dysponowanie zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia majątkiem
Stowarzyszenia,
4. Określanie wysokości i trybu opłacania składek członkowskich,
5. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz państwowych i innych podmiotów,
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia w obrocie prawnym – oświadczenia za
Stowarzyszenie (także dotyczące zaciągania zobowiązań o charakterze majątkowym)
składają dwie osoby z Zarządu, działające łącznie),
7. Sporządzanie i przedkładanie Komisji Rewizyjnej sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia w minionym roku kalendarzowym,
8. Prowadzenie działalności Sekcji za pośrednictwem powoływanego przez siebie Prezesa
Sekcji i jej nadzór,
9. Powoływanie Sekcji, określanie nazwy Sekcji oraz powoływanie i odwoływanie Prezesa
Sekcji w drodze uchwały Zarządu.

§ 29.
Uchwały Komisji Rewizyjnej i Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania a przy parzystej liczbie obecnych decyduje
odpowiednio głos Przewodniczącego lub Dyrektora Zarządu.

§ 30.
1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia składu organu o więcej niż połowę członków,
nastąpi to uchwałą Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się nie później niż w terminie
sześciu tygodni od powyższego zmniejszenia składu organu.

§ 31.
1. Bieżące kierownictwo danej Sekcji sprawuje Prezes danej Sekcji.
2. Prezes Sekcji zwołuje Zebranie Sekcji na pisemny wniosek co najmniej 20 % Członków
Sekcji lub z własnej inicjatywy ilekroć uzna to za celowe, nie rzadziej jednak aniżeli raz na pół
roku.
3. Do kompetencji Zebrania Sekcji należy Uchwalenie Regulaminu Sekcji we współpracy
z Zarządem Stowarzyszenia określającego wewnętrzny sposób funkcjonowania Sekcji.
V. Majątek Stowarzyszenia

§ 32.
Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są na finansowanie działalności organizacyjnej
Stowarzyszenia, prowadzenie Sekcji, socjalnej, kulturalno-oświatowej i wydawniczej oraz na
inną działalność statutową,

§ 33.
1. Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” posiada osobowość prawną, a majątek
Stowarzyszenia tworzony jest z:
a/ składek członkowskich,
b/ darowizn, zapisów, dotacji, spadków,
c/ opłat pokrycia części kosztów wnoszonych przez uczestników działalności
sportowej stowarzyszenia,
d/ ofiarności publicznej,
e/ wpłat celowych od osób fizycznych w ramach realizacji przez Stowarzyszenie
danych zadań lub programów.

§ 34.
Stowarzyszenie nie może:
a) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami
bliskimi”,
b) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swych członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
VI. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 35.
Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością
3/4 głosów Członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.

§ 36.
Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia przekazany zostanie na cele społeczne określone
w uchwale o jego rozwiązaniu.

Karczewska 18
04- 112 Warszawa
+ 22 345 66 01
fax: 22 345 66 30
hals@sck-hals.pl

Stołeczne Centrum Kultury i Sportu "HALS"

 

Stowarzyszenie Stołeczne Centrum Kultury i Sportu „HALS” zostało powołane w 1997 roku w celu szerzenia aktywności i kultury sportowej wśród młodzieży i dzieci poprzez różnorodne działania w wielu sferach społecznych. Od 2005 roku Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, co oznacza ogólnokrajowe organizowanie własnych imprez o charakterze sportowym, oraz wydarzeń zlecanych przez instytucje publiczne. Co jest tutaj priorytetem? Stały rozwój podopiecznych i propagowanie zdrowej aktywności fizycznej, a głównie tenisa stołowego.

X